Вдигат пенсиите със задна дата на някои професии

Всеки учител или непедагогически специалист, който е бил в трудово правоотношение към 1 януари 2023 г., независимо от това, че към 1 август 2023 г. е бил вече с прекратено трудово правоотношение, има право да потърси изплащане на полагащото му се увеличение на основание Анекс № Д01-192/10.08.2023 г. към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 06.12.2022 г.

Първо от директорите на училищата по доброволен път, а след това, ако получи отказ – по съдебен ред в рамките на 3-годишната давност.

Увеличението по анекса се отнася за трудовото възнаграждение, получавано от 1 януари 2023 г. до датата на прекратяване на трудовото правоотношение, пише Паритени.бг.

Това се казва в становище на КНСБ на въпроса дължи ли се увеличен размер на трудовите възнаграждения на учители и непедагогически специалисти, които са с прекратени трудови договори към сключване на Анекс № Д01-192/10.08.2023 г. към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 06.12.2022 г.

Анексът предвижда увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти с 15% и на непедагогическия персонал – съобразно с увеличението на минималната работна заплата за страната и договореностите в чл.28 на КТ.

Според КНСБ анексът към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 6.12.2022 г. , с който е уговорено обратно действие на клаузите на колективния трудов договор предвиждащ увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти с 15% и на непедагогическия персонал има обратна сила.

Кодексът на труда точно и ясно урежда момента, в който влиза в сила и действа колективният трудов договор. Текстът на чл. 54, ал. 1 КТ регламентира, че колективният трудов договор влиза в сила от деня на сключването му, доколкото в него не е уговорено друго. Правилото е, че клаузите на колективния трудов договор действат занапред, за в бъдеще, но страните по договора може да уговорят друго. Под „друго“ законът има предвид друг момент, друга дата, различна от датата на сключването/ подписването му, от която ще влезе в сила. И обикновено тази друга дата е „задна дата“, т.е. отпреди подписването на анекса. Той е неразделна част от подписания ОКТД от 06.12.2022 г., допълват от синдиката.

Те обръщат специално внимание, че в чл. 27, ал. 1 и ал. 2 на анекса изрично е записано, че страните по ОКТД се договарят за съответно увеличение на заплатите на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал, считано от 01.01.2023. Именно датата 01.01.2023 г. е „другото“, което са договорили страните в Анекса към ОКТД.

КНСБ припомня, че в брой 75 на ДВ от 01.09.2023 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда. В §2 на изменящата наредба се съдържат промени в Приложение №3 относно минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти. Съгласно §3, който е заключителна разпоредба на наредбата, изменяща Наредба № 4, наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“, с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 януари 2023 г. По този начин наредбата, изменяща Наредба № 4, също придава обратна сила, обратно действие на увеличението на работните заплати, освен цитирания по-горе анекс.

Конфедерацията намира за несъстоятелни възраженията на директори на училища, според които учителите трябва да бъдат в трудови правоотношения с училищата към 10.08.2023, т.е. към датата на подписването на анекса, а не към датата, цитирана в анекса и в изменената Наредба № 4 – 01.01.2023 г. Възможно е това тяхно поведение да е резултат от незнание, некомпетентност и т.н. относно особеностите на действие на КТД в случай на обратна сила, но ние не бихме могли да допуснем ощетяване на нашите синдикални членове.

Пенсионирани учители не са получили увеличените със задна дата заплати

КНСБ подчертава, че поради обратното действие на клаузите и разпоредбите, касаещи увеличението на работните заплати на педагогическия и непедагогическия персонал в анекса и в Наредба № 4, всички учители и непедагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, които членуват в Синдиката на българските учители, които са с прекратени трудови правоотношения към момента на сключване на анекса, но са били в трудово правоотношение със съответната образователна институция към 01.01.2023 г. до датата на прекратяване на трудовото си правоотношение, независимо от причината за прекратяването, имат право на договорения увеличен размер на възнаграждението.

Конфедерацията уточнява, че увеличеният размер на възнаграждението се дължи за периода от 01.01.2023 г., (началният момент) до датата на прекратяване на трудовия договор на служителя (крайният момент). Именно за този период всеки учител/непедагогически специалист – член на СБУ, има право да потърси доброволно изплащане на увеличения размер на трудовото си възнаграждение от образователната институция, в която е работил. Ако доброволното изплащане му бъде отказано, същият има право по съдебен ред в рамките на давност от 3 години, съгласно чл. 358, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, да търси неизплатеното си трудово възнаграждение в договорения увеличен размер.

КНСБ съветва всеки учител, съответно непедагогически специалист, членуващ в СБУ, да се запознае със становището на Синдиката на българските учители.

 

Източник: frognews

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини