Предлагат промени за цените на тока

КЕВР ще изчислява компенсация за покриване на част от разходите на битовите абонати

Промени в наредбата за регулиране на цените на тока, предлагат от Комисията за енергийно  и водно регулиране. Измененията се налагат заради промени в Закона за енергетиката, с които се преминава към следващ етап, който предвижда пълна либерализация на пазара на едро на електрическа енергия при запазване на битовите потребители на регулиран пазар до 2026 г.

Премахва се фигурата „обществен доставчик на електрическа енергия“, определянето на прогнозна месечна разполагаемост за  производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с което общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители.

В тази връзка отпада задължението на КЕВР да утвърждава цени, по които: производителите в рамките на определената им разполагаемост продават електрическа енергия на обществения доставчик; той я продава на крайните снабдители за нуждите на регулирания пазар, а крайните снабдители я продават на битовите клиенти. По време на преходния период, а именно до 2026 г., крайните снабдители са задължени да снабдяват битовите клиенти по регулирани цени, като е предвидено КЕВР да определя компонента от тази цена.

В наредбата е записано, че компонентата ще бъде в размер до 7 на сто от определената със закона за държавния бюджет за съответната година базова стойност на електрическа енергия за 1 MWh, която битовият клиент ще плаща за съответния регулаторен период.

Ако такава базова стойност не е определена, то компонентата от цената на крайния снабдител е до 7 на сто от прогнозната пазарна цена.

Освен това се предвижда КЕВР да определя ежемесечно компенсация за покриване на част от разходите на битовите абонати за закупена електрическа енергия от краен снабдител по регулирани цени, като е записано как ще се формира тази компенсация.

Тя ще се определя като разлика между постигнатата средно претеглена цена на пазарен сегмент ден напред и определената със закона за държавния бюджет за съответната година базова стойност на електрическа енергия за 1 MWh, която битовият краен клиент следва да заплаща за съответния регулаторен период.

Компенсацията може да бъде за цялото или за част от закупеното количество електрическа енергия от битовите клиенти, а размерът й може да бъде различен според количеството, пише в проекта на наредбата.

Компенсацията ще се определя в левове за 1 MWh консумирана електрическа енергия, без данък върху добавената стойност.
 

Източник: http://www.pariteni.bg

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини