Брюксел обяви четири процедури срещу България, включително за прането на пари и евроизмамите

Европейската комисия съобщи за четири наказателни процедури срещу България. Процедурите са в областта на прането на пари, борбата с измамите със средства от ЕС, качеството на въздуха и морската безопасност. По всяка от забележките страната ни има два месеца, за да се поправи. В противен случай комисията ще се обърне към Съда на ЕС.

Борба с прането на пари

С уведомително писмо комисията призовава страната ни да въведе правилно европейските правила срещу прането на пари и дава двумесечен срок за отговор. Пояснява се, че България е съобщила за пълно въвеждане на правилата, но ЕК е установила няколко случая на несъответствия, например при задължението за регистрация, лицензиране или регулиране на доставчиците на услуги. Съгласно националното законодателство доставчиците на услуги по доверително или дружествено управление не са нито лицензирани, нито подлежат на регистрация. Отчита се липса на механизъм за преодоляване на несъответствията в данните в националния регистър на действителните собственици. Друго несъответствие е открито в прилагането на понятията "установяване" или "пребиваване" по отношение на субектите, задължени да предоставят данни за действителните собственици. Ако България не предостави задоволителен отговор в срок от два месеца, ЕК може да продължи с наказателната процедура, се посочва в съобщението.

Борба с измамите със средства от ЕС

ЕК призовава България, Полша и Финландия да спазват правилата за борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. Комисията започва производство за установяване на нарушение с изпращането на официални уведомителни писма за неправилно въвеждане на правилата на ЕС в тази област.

Европейското законодателство предпазва бюджета на ЕС с уеднаквяване на определенията, наказанията и правилата за компетентност, свързани с измами и други престъпления, засягащи европейските финансови интереси. Комисията уточнява, че е установила няколко проблема със съответствието в България и Полша по отношение на определението за някои престъпления и свързаните с тях наказания, както и отговорността на юридическите лица за престъпления, извършени в тяхна полза.

Трите държави разполагат със срок от два месеца, за да предприемат необходимите мерки. При липса на задоволителен отговор комисията може да реши да продължи с наказателната процедура.

Качество на въздуха

Комисията е решила да изпрати мотивирано становище до България, защото страната не е премахнала пречките пред достъпа до правосъдие във връзка с плановете за качество на въздуха. Европейските правила предвиждат, когато пределно допустимите стойности, определени от законодателството на ЕС, бъдат превишени, държавите да приемат планове за качеството на въздуха и да определят подходящи мерки, така че превишенията да бъдат възможно най-кратки. Предвижда се пряко засегнатите и природозащитните организации да имат право да изискват от властите да изготвят планове за качеството на въздуха и да има възможност да оспорят тези планове пред националните съдилища.

В България на природозащитните организации или физическите и юридическите лица не е осигурено право да се обръщат към съда в тези случаи. ЕК откри процедурата през май 2020 г. и днес отбелязва, че окончателно решение на българския съд от 2021 г. е потвърдило практиката на отказ на достъп до правосъдие по отношение на плановете. Комисията е решила да изпрати мотивирано становище на България и сега нашата страна разполага с двумесечен срок за отговор и предприемане на необходимите мерки, като в противен случай въпросът може да бъде отнесен до Съда на ЕС.

Морски транспорт

Европейската комисия е решила днес да изпрати мотивирано становище на България заради неспазване на правилата на ЕС за морското оборудване. Правилата включват общи насоки за безопасност на оборудване като спасителни жилетки, средства за почистване на отпадъчни води или радари на борда на корабите, плаващи под знамето на държава от ЕС. Създава се възможност за надзор на пазара, като на държавите се възлага отговорността да направят така, че съответното оборудване да не застрашава морската безопасност, здравето или околната среда. България не извършва необходимия надзор на пазара на морско оборудване на борда на корабите, за който отговаря, пише в съобщението, цитирано от БТА.

ЕК откри наказателната процедура през октомври 2019 г., но България все още не е съобщила за осигуряване на надзор на пазара. Комисията е решила да издаде мотивирано становище и сега нашата страна разполага със срок от два месеца, за да отговори и да предприеме необходимите мерки. В противен случай комисията може да реши да се обърне към Съда на ЕС, се допълва в съобщението

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини