РИОСВ – Пловдив установи 14 еконарушители през месец юли

Над 130 са контролните проверки, осъществени от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) през месец юли.

При тях екоекспертите са констатирали административни нарушения на екологичното законодателство, за което са  съставили 14 акта на физически и юридически лица.

Най-чести са установените нарушения на Закона за водите.

Актове за  превишаване нормите на индивидуалните емисионни ограничения са връчени на ВиК-оператора за установени нарушения в град Кричим и на завод от военнопромишления комплекс в град Сопот.

За заустване на непречистени отпадъчни води без издадено разрешително или за разрешително с изтекъл срок на действие ще бъдат санкционирани Цех за производство на плодови продукти в село Катуница, община Марица, както и ВиК-оператора, обслужващ канализационната система в село Кочево, община Садово.

След извършена проверка по получен сигнал и установен компрометиран участък на канализационна мрежа, вследствие на което е имало изтичане на непречистени отпадъчни води в град Първомай,  на дружество „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Пловдив също е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Актове са съставени и за нарушители на Закона за чистота на атмосферния въздух – на община Куклен за непостигане на ежегодно намаление на броя на превишенията на средноденонощната норма за фини прахови частици и на едноличен търговец в село Труд, община Марица за непредставена информация за консумацията на разтворители.

Три от актовете са за нарушения на Закона за биологичното разнообразие. Те са съставени на физическо лице - собственик на зоомагазин в град Пловдив, който не е внесъл в изискуемия срок необходимите документи за регистрация на три екземпляра сив папагал жако, каквито са изискванията на Европейския регламент за защита на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях.

Шестдесет проверки през юли са извършили експертите на РИОСВ - Пловдив по отношение спазване законодателството за управление на отпадъците.

Съставен е акт на кмета на община Първомай за неизпълнено предписание за почистване на нерегламентирани замърсявания на територията на града и прилежащите територии.

Установено е и нарушение на дружество за непредоставяне на информация в срок за предстоящ трансграничен превоз на отпадъци.

Констатирани са и нарушения от страна на кметовете на община Пловдив и на община Карлово за неизпълнение на условия, поставени в Комплексните разрешителни на регионалните депа за неопасни отпадъци, за което предстои да бъдат санкционирани.

През изминалия месец екоинспекцията е провела контролни измервания на нивата на шума, излъчван в околната среда в два обекта (Млекопреработващо предприятие в село Дълбок извор, община Първомай и в Цех за производство на шнурове за мартеници и текстилни въжета в село Труд, община Марица), които са показали, че измерените стойности съответстват на законоустановените норми.

През летния месец РИОСВ – Пловдив е извършила и проверки на билкозаготвителни пунктове за спазване изискванията на Закона за лечебните растения.

Осъществен е контрол в защитените местности „Усойката“ и „Марциганица“, както и в резерват „Червената стена“, правени са проверки за установяване на състоянието на защитени вековни дървета. При тези проверки не са отчетени нарушения на екозаконодателството. 

РИОСВ – Пловдив е спасила и 13 защитени диви птици, като след получени сигнали  е изпратила за лечение в Спасителния център за диви животни – град Стара Загора девет бели щъркела, сова, кукумявка, кълвач и бързолет.

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

Още новини

Последни новини