2 °C

Стартират ремонти на улици в Асеновград, както и в други населени места в общината

Стартира основен ремонт на улици от програмата за капиталови разходи, това информират от община Асеновград.

Вече има сключени договори и се очаква ремонтните дейности да започнат поетапно. 

Предстои да бъдат основно ремонтирани улиците "Кирил и Методий" в село Тополово, "Георги Бенковски" в село Червен, "Кавал" в Патриарх Евтимово, "Еделвайс" в Стоево, "Климент Охридски" в Златовръх, "6-ти септември" ( от "Язовирска" до "Лазо войвода" ) и "Найден Геров" ( от "Космос" до края ) в Асеновград и други. 

Ще бъде асфалтиран пътят между селата Врата и Три могили. 

Предвижда се благоустрояване на междублокови пространства в града, което включва подмяна на тротоарна настилка, демонтаж на бетонови бордюри и доставка и монтаж на нови такива, разбиване на армиран бетон, полагане на тротоарни плочи и други. 

Основен ремонт ще бъде извършен и на улици в Асеновград, сред които "Сини връх" ( от Мануш войвода" до "Перелик" ), "Бялата воденица" - I-ви етап, и други. 

Ето и подробна справка, която включва предвидени финансови средства и обхват на конкретни ремонти дейности :

1.     Договор от 09.09.20 г. с "Илва - ХГ" ООД, включващ :

Обект 1: ОР на ул. "Кирил и Методий" с.Тополово - 95 135, 34 лв. с ДДС                                                                                                 

 Предвидените ремонтни работи са за участъка от ул."Калоян" до ул."Речна", като се пресича ул."Дружба". В количествено-стойностната сметка са включени следните видове СМР : доставка и полагане на бетонови бордюри 25/50 см. ( на местата, където няма такива ) , демонтаж на тротоарни плочи, доставка и полагане на тротоарни плочи с деб. = 5 см. на пясъчна основа, подравняване на пътното легло ( разкопаване и изравняване терена с грейдер ), доставка и полагане на баластрена настилка с деб. = 20 см. ( в участъците, където няма такава ), доставка и полагане на трошенокаменна настилка с деб. = 15 см., доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес с деб. = 5 см., натоварване и извозване на земна маса, направа на ДШ ( ведно с всички необходими операции ).

Обект 2: Ремонт на ул. "Георги Бенковски" с.Червен - 25 829,62 лв. с ДДС

Ремонтните работи са за участъка от ул. "Тракия" до ул."Марица" и включват следните видове СМР : частичен изкоп с направа на пътната конструкция, почистване на основа, грундиране, попълване на неравности с неплътна смес, преасфалтиране на участъка с плътна смес с деб. = 4 см., натоварване и извозване на земни маси на 5 км. 

2.     Договор от 09.09.20 г. с "Илва - ХГ" ООД, включващ :

Обект 1: ОР на ул. "Гонда вода" с.Добростан - 27 002,38 лв. с ДДС

Ремонтните работи са за част от улицата, която е в регулация и включват следните видове СМР : подравняване на трасето с багер, натоварване и извозване на излишни земни маси на 3 км,, доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес с деб. = 5 см., подсипване на банкета от едната страна с трошен камък.

3.     Договор от 10.09.20 г. с "Илва - ХГ" ООД, включващ :

Обект 1: ОР на ул. "Кавал"  с. П. Евтимово - 51 112, 92 лв. с ДДС

Ремонтните работи обхващат част от улицата и включват следните видове СМР : машинен и ръчен изкоп, превоз строителни отпадъци на 5 км., доставка и полагане на бетонови и градински бордюри, доставка и полагане на баластрена настилка с деб. = 20 см., доставка и полагане на трошенокаменна настилка с деб. = 15 см., доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес с деб. = 4 см., доставка и полагане на тротоарна настилка 30/30/5, рязане на дървета и изкореняване на дънери.

Обект 2: ОР на ул. "14-та" с.Нови Извор - 30 460,94 лв. с ДДС

Ремонтните работи включват следните видове СМР : трасиране на обект, почистване на трасе от дървета и храсти, машинен изкоп на транспорт, превоз з. маси на 3 км., доставка и полагане на бетонови бордюри, доставка и полагане на тротоарни плочи с деб. = 5 см. на пясъчна основа, доставка и полагане на баластрена настилка с деб. = 20 см., доставка и полагане на трошенокаменна настилка с деб.=15 см., доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес с деб.=5 см.

Обект 3: ОР на ул. "Еделвайс" с.Стоево - 46 000,10 лв. с ДДС

Ремонтните работи включват следните видове СМР : почистване на основа, грундиране, попълване на неравности с неплътна смес и преасфалтиране на платното с плътна смес с деб. = 4 см., машинен изкоп с превоз на земни маси на 5 км. за подравняване на тротоари, доставка и полагане на тротоарни плочи с деб. = 5 см. на пясъчна основа

4.     Договор от 10.09.20 г. с "Илва - ХГ" ООД, включващ :

Обект 1: ОР на ул."Никола Вапцаров" с.Избеглии - 30 658,06 ЛВ. с ДДС

Ремонтните работи обхващат част от улицата и включват следните видове СМР : машинен изкоп на транспорт, превоз излишни земни маси на 5 км., доставка и полагане на баластрена настилка с деб.= 20 см., доставка и полагане на трошенокаменна настилка с деб.= 15 см., ръчен изкоп за бордюри, доставка и полагане бетонови бордюри 25/50, доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес с деб.= 4 см. Необходимо е преди започване на работа да се трасира обекта и разчисти от храсти и дървета.

Обект 2: ОР на ул." Климент Охридски" с.Златовръх - 64 401,86 лв. с ДДС

Ремонтните работи обхващат част от улицата и включват следните видове СМР : машинен изкоп, ръчен изкоп за подравняване, натоварване и извозване на излишни земни маси на 5 км., доставка и полагане на баластрена настилка с деб.= 30 см., доставка и полагане на трошенокаменна настилка с деб.=15 см., доставка и полагане на плъна смес с деб. = 5 см.

5.     Договор от 09.09.20 г. с "Илва - ХГ" ООД, включващ :

Обект 1: Благоустрояване на ПИ 00702.530.152 - междублоково пространство - 72 476, 59 лв. с ДДС

Междублоковото пространство в кв.152, по плана на гр.Асеновград е за участъка между ул."В.Петлешков" и ул."Крали Марко". Ремонтните работи включват следните видове СМР :  фрезоване на съществуваща асфалтова настилка, доставка и полагане на непл. асф. смес с деб.= 4 см. и плътна асф. смес с деб.=6 см. В участъци, където липсва настилка, се превижда направа на изкоп, полагане на основа от трошен камък, доставка и полагане на непл. смес с деб.= 4 см. и плътна смес с деб.= 6 см.

Обект 2: Благоустрояване на междублокови пространство в УПИ IV- жил.застрояване, кв. 282 по плана на гр.Асеновград - 39 911,56 лв. с ДДС

Ремонтните работи са свързани с подобряване на инфраструктурата в посочения квартал и включват следните видове СМР : демонтаж на тротоарна настилка, демонтаж бетонови бордюри, разбиване на армиран бетон, доставка и полагане на бетонови бордюри, доставка и полагане на тротоарни плочи 30/30/5 на пясъчна основа, ръчен и машинен изкоп, натоварване и превоз на строителни отпадъци на 10 км., доставка и полагане на трошенокаменна настилка с деб.= 20 см., доставка и полагане на баластра под плочи, доставка и полагане на плътна смес с деб. = 4 см.

Обект 3: ОР на част от ул."Сини връх" Асеновград ( от ул."Мануш войвода" до ул."Перелик" ) - 19 955,60 лв. с ДДС

Ремонтът на ул. "Сини връх", гр.Асеновград е по участъка от ул."Мануш войвода" до ул."Перелик" и обхваща следните видове СМР : демонтаж бордюри, доставка и монтаж бордюри, демонтаж тротоарни плочи, доставка и монтаж на тротоарни плочи с деб.= 5 см., фрезоване на асфалтова настилка, грундиране, почистване основа, доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес с деб.= 5 см., разриване на бетон, повдигане или сваляне на ДШ или РШ, натоварване и извозване на отпадъци. 

6.     Договор от 09.09.20 г. с "Илва - ХГ" ООД, включващ :

Обект 1: ОР "Бялата воденица" гр.Асеновград - I-ви етап - 84 290,18 лв. с ДДС

Ремонтът на ул."Бялата воденица" гр.Асеновград ще се извършва поетапно. Първият етап до размера на финансовите средства за 2020 г.  включва следните видове СМР : демонтаж бордюри, доставка и полагане на бетонови бордюри, демонтаж тротоарни плочи, доставка и полагане на тротоарни плочи с деб.= 5 см. на пясъчна основа, фрезоване на асфалтова настилка, почистване основа, грундиране, доставка и полагане на плътна смес с деб.= 4 см., повдигане или сваляне на ДШ и РШ, натоварване и извозване на строителни отпадъци. Възлагането за изпълнение ще бъде до размера на осигурените средства за 2020 г.

Обект 2: Ремонт на ул. "Найден Геров"  кв. Долни Воден  ( от ул."Космос" до казана в квартал Долни Воден  ) и включва следните видове СМР : изкоп с багер на земни маси и превоз на 5 км., доставка и полагане на баластрена настилка с деб.= 20 см., доставка и полагане на трошенокаменна настилка с деб.=15 см., доставка и полагане на бордюри, доставка и полагане на плътна смес с деб.= 4 см., доставка и полагане на тротоарна настилка с деб.= 5 см. на пясъчна основа, направа на 2 бр. ДШ ( в комплект на всички необходими операции ).

Обект 3: Ремонт на ул."6-ти септември"  кв. Долни Воден ( от ул."Язовирка" до ул. "Лазо войвода" ) - 23 810, 59 лв.с ДДС

По ул."6-ти септември" е предвиден за ремонт участъкът от ул. "Язовирска" до ул."Лазо войвода" и включва следните видове СМР : повдигане на 3 бр. РШ, направа на 4 бр. нови ДШ ( в комплект с всички необходими операции ), попълване на неравности с непл. смес, почистване и грундиране на основа, доставка и полагане на плътна смес с деб.= 4 см.

Обект 4: ОР ул."Люти дол" Наречески бани - I-ви етап - 44 035,08 лв. с ДДС

Улица "Люти Дол" е една от основните улици в селото, която обслужва голяма част от населението. Същата е с асфалтова настилка ( без бордюри и тротоари ), която на места е силно компрометирана. Първият етап на изпълнение е до размера на финансовите средства на община Асеновград за 2020 г. и включва следните видове СМР : фрезоване на асфалтова настилка до 50 %, грундиране на основа, почистване и измитане на пътното платно, доставка и полагане на неплътна смес за попълване на деформации и неравности, доставка и полагане на плътна смес с деб.=4 см.

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 04.12.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Щастието ни не се състои в това да “ се надяваме”, че все някой и все някога – дано още днес – по някакъв начин – ще ни го поднесе на тепсия. То започва в мислите ни, сега, веднага. И започва винаги с това да уловим мига, в който да вземем недвусмислено решение.
04 дек 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Ще успеете в намеренията си днес, независимо, че емоциите ви ще са в повече. Отдайте цялото си внимание на това, с което ще се занимавате и ще получите бърза реализация на идеята си. Не предизвиквайте близките си с необмислени приказки и ще запазите добрия тон. Отделете от времето си и за личните си нужди.
04 дек 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Следвайте печелившите си идеи, като изчистите програмата си от не дотам важните неща в нея. Имате знанията и опита да ги осъществите, от вас зависи те да са успешни. Романтична среща ще направи вечерта ви специална. Други от вас ще преминат през деня в надпревара с времето, колегите и конкуренцията.
04 дек 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Голяма част от вас днес позволяват на емоциите да властват на тях и като цяло едва ли ще останете особено доволни от делата, които вършите. В определени моменти ще ви се наложи да изчакате, да забавите действията си и ако не го направите, ще загубите добри позиции. Доверете се на човек, на когото държите и не се колебайте да му споделите вълненията си.
04 дек 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Възможно е да се заемете със задача, която не е влизала в плановете ви. Въпреки това я свършете и няма да съжалявате. Бъдете искрени към интимния партньор. Предпочитайте да говорите открито за въпроси, които ви вълнуват, а не да ги премълчавате. Съвсем скоро ще получите това, към което отдавна се стремите.
04 дек 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Приключете с деловите си задачи днес за да имате време и за себе си през почивните дни. Динамичното развитие на важен за вас въпрос е изострило чувствителността ви, за това бъдете внимателни в приказките си. Отнасяйте се с повече внимание и към партньора си. Сега той има особена нужда от вас.
04 дек 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Не изпадайте в дребнавости, когато оценявате работата на другите. Грижете се за своите си дела и ще откриете предимства, за които при други обстоятелства не бихте се сетили. Дайте своя принос в обществените дела. Ще подобрите бита си, като внесете повече настроение и светлина в жилището си.
04 дек 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
С поведението си ще провокирате промени, но не бива да се притеснявате. Делата ви ще се подреждат добре. Станете по-гъвкави в преценките си и търсете причините за нещата, които се случват около и с вас. В отлична кондиция сте и моментът е подходящ за нови начинания.
04 дек 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Влагайки старание и хъс ще напреднете в област, която е нова за вас. Опита и знанията ви са факти, които никой не може да пренебрегне, работете за просперитета на всички участници в проекта. Ако ви привлича изкуството ще заситите духовния си глад с посещение на галерия, театър, концерт.
04 дек 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Имате интересни идеи, възможно е голяма част от тях да намерят реално приложение. Изпълнени сте с енергия и добро настроение. Добре свършената работа отпразнувайте вечерта с приятна компания.
04 дек 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Ще се отнесете с внимание към домашните си задачи, давайки си сметка за малкото време, което отделяте за тях. В желанието си да свършите всичко може да се изнервите, но не унивате. Има кой да се погрижи за това денят ви да е интересен и забавен, стига да не отхвърляте предложенията му.
04 дек 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Давайки предимство на важните неща за деня, ще пристъпите към изпълнението им, без да пренебрегвате текущите. Светски изяви ще поддържат тонуса на други, заразявайки ги със суетата на известните. Договореностите ви ще са успешни, пропорционални на вложената в тях енергия.
04 дек 2020
Последни новини