Продължава набирането на потребители за новата социална услуга в Асеновград

Община Асеновград е в процес на реализация на проект „Център за подкрепа на лица с увреждания - Асеновград”, със сключен административен договор №BG05M9OP001-2.061-0004-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 г. – 2020 г.

Към настоящия момент продължава набирането на потребители за ползване на услугите в „Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания”.

Услугите в центъра са напълно безплатни и се предоставят от екип от специалисти - психолог, логопед, трудотерапевт, рехабилитатори, социални работници, медицинска сестра.

Центърът разполага със зали за рехабилитация, за индивидуална работа и за арт и трудотерапия, две спални помещения (за предоставяне на заместваща грижа - едно за жени и едно за мъже), кабинети за работа на специалистите – медицински кабинет, кабинет на психолога, на логопеда и на социалния работник, кухненски бокс и трапезария, санитарни помещения за потребителите и специализиран автомобил, с който се транспортират потребителите от домовете им до центъра и обратно, и др. Предоставя се закуска и обяд.

Изискания към кандидатите: пълнолетни лица с трайни увреждания, с настоящ адрес в община Асеновград, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, притежаващи валидно удостоверение от ТЕЛК/НЕЛК.

Лицата не следва да ползват едновременно сходни социални услуги.

Хората, които желаят да ползват посочената социална услуга, трябва да подадат молба в Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) - Асеновград за изготвяне на предварителна оценка.

Следващата стъпка е лицата лично, чрез законния си представител или чрез изрично упълномощено лице, да подадат необходимите документи в сградата на социалната услуга на адрес: Асеновград, улица „6-ти януари“ №14, ет.II, всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Документи за кандидатстване:
•        заявление по образец, което се получава в сградата на социалната услуга или може да бъде изтеглен от интернет сайта на община Асеновград;
•          предварителна оценка, изготвена от ДСП - Асеновград;
•          документ за самоличност на лицето (за справка);
•          документ за самоличност на настойника/попечителя (за справка);
•          анкетна карта (по образец);
•          медицински документи, удостоверяващи уврежданията на лицето – ЕР на ТЕЛК/НЕЛК (копие);
•          медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар за общо здравословно състояние (по образец);
•          медицинска характеристика за психично здраве на кандидат-потребителя от лекар психиатър (по образец);
•          копие от ЛАК с данни за личния лекар на кандидата – ако има такъв;
•          декларация за семейно състояние и доходи (по образец);
•          декларация за избягване на двойно финансиране (по образец);
•          копие от удостоверение от органа по настойничество и попечителство (ако лицето е поставено под запрещение).

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини