9 °C

Свикват извънредно заседание на ОбС

Извънредно заседание ще проведе Общинският съвет в Асеновград. Всеки от 33-те съветника е получил вече проекта за дневен ред и графика за комисиите. И двете - сесия и комисии, ще се проведат ударно в един ден - 20 юни. Точката която ще се обсъжда е една единствена. Това е предложението на зам.-кмета Мария Вълканова относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. Предложението е за създаване на нов чл.34а, гласящ "Потребителите, ползващи социални услуги в Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Асеновград, заплащат такса съгласно Тарифа за определяне размера на таксите - /Приложение 1А/"

Ето и въпросното приложение (в съкратен вариант) за определяне размера на таксите, които заплащат потребителите в Звеното:

Потребителските такси са обвързани с почасовата продължителност на услугите и с дохода на потребителите съотнесени към Гарантирания минимален доход за съответната година.

Определят се минимални стойности за един час на следните услуги:

Услуги за лична помощ в размер на 0.20 лв./час 1

Услуги за комунално битови дейности в размер на 0.18 лв./час 1

Услуги в подкрепа на социалното включване в размер на 0.22 лв./час 1

Потребителската такса се обвързва с дохода на потребителя през периода на проекта.

Децата до 18-годишна възраст не заплащат такси за ползване на услугите в Звеното. Не се събират такси от лица, които нямат лични доходи и спестявания.

При смърт на самотни лица (без близки и роднини), ползващи услугите на Звеното, последната такса остава неплатена. В този случай общинското звено подготвя предложение до Общинския съвет в края на всяка календарна година за опрощаване на неплатените такси. Предложението се придружава от списък на починалите през годината лица.

Не се считат за доходи, при определяне размера на таксите:

  1. Помощите, отпуснати по реда на ППЗСП
  2. Добавката за чужда помощ на хората с увреждания с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ
  3. Помощите, отпуснати на основание чл. 6, чл. 8г и 10, а от Закона за семейните помощи за деца
  4. Месечната добавка за социална интеграция по смисъла на чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания
  5. Помощите, определени с акт на Министерския съвет
  6. Хуманитарните помощи
  7. Еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии
  8. Добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации
  9. Еднократни помощи при смърт на член от семейството или на роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен

Извънредната сесия ще започне в 17. Час преди това ще заседават Поостоянните комисии по здравеопазване и социални дейности и по бюджет и финанси.

Източник: asenovgrad.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини