17 °C

Приключи проектът "Патронажна грижа" в община Асеновград

Изображение 1 от 3

  Община Асеновград реализира проект „Патронажна грижа в община Асеновград” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   №BG05M9OP001-2.040-0045-С01 и допълнителни споразумения №01, №02 и №03 към него по процедури BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” и BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 г. – 2020 г.

  Днес, 1-ви юни, се проведе заключителна пресконференция по проекта.

  Тя бе ръководена от заместник-кмета по хуманитарни дейности инженер Петър Петров, който представи общата стойност на проекта, която е в размер на 1 054 514,24 лева, в това число - средства от Европейския социален фонд (ЕСФ) – 896 337,11 лева, както и 158 177,13 лева - национално съфинансиране.

  Начална дата, на която стартира, беше 01.08.19 г., а финалът му е утре, 02.06.21 г.

  Петров представи и целевите групи по проекта. А именно, възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и лица, с увреждания и техните семейства.

  Заключителната пресконференция продължи с пояснения от Ася Фотева – ръководител на проекта.

  Тя обясни, че общата стойност разходите по Компонент – 2 е в размер на 412 009,28 лева, в това число - средства от ЕСФ – 350 207,89 лева, както и 61 801,39 лева - национално съфинансиране. Начална дата: 01.08.19 г., крайна дата: 01.12.21 г., продължителност: 14 месеца.

  По проекта са постигнати и основните, и специфичните цели. Подобри се качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните в община Асеновград, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.

  Изгради се модел за почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в община Асеновград.

  Създаде се подходящ кадрови капацитет за предоставянето на патронажна грижа в общината. Осигури се материален ресурс за развитието на патронажна грижа в община Асеновград.

  Осигури се достъп до социални услуги и здравни грижи. Извърши се превенция на институционализиране и хоспитализиране на възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и на лица с увреждания.

  По проекта се изпълниха предварително заложените дейности:

  Дейност 1: Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в община Асеновград.

  Дейност 2: Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на лицата с увреждания и възрастни хора в община Асеновград, ползващи мобилни интегрирани здравно-социални услуги - Патронажна грижа.

  Дейност 3: Обучение и супервизия на персонала.

  Дейност 4: Закупуване на автомобил за извършване на мобилна работа, обзавеждане и оборудване на помещения.

  През март миналата годиназ аради пандемията от COVID-19 е сключено допълнително споразумение №01 и №03 към договора за безвъзмездна финансова помощ по проект „Патронажна грижа в община Асеновград” по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” стартира реализиране на  дейност „Осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда на хора от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID-19”.

  Общата стойност разходите по Компонент – 3 е 457 920 лева, в това число - средства от ЕСФ в размер на 389 232 лева, както и 68 688 лева - национално съфинансиране. Началната дата тук беше 16.03.20 г., крайната дата - 30.04.21 г., а продължителността - 14 месеца. 

  За предоставяне на услуги в домашна среда във връзка със спазване на мерките срещу пандемията от COVID-19 бе назначен допълнително персонал от 41 лица на следните длъжности: домашни помощници – 36, шофьори – трима; диспечери – двама.

  Целта е превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, включително хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период.

  Назначеният персонал извършваше доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).

  382 лица от целевите групи на територията на община Асеновград са получили подкрепа по тази дейност при заложен индикатор 288. На персонала, предоставящ услугите, се закупиха и осигуриха лични предпазни средства, материали, консумативи и други, свързани с предоставянето на услугите.

  Потребителите получиха дезинфектанти и лични предпазни средства във връзка с превенция от COVID-19.

  През ноември 2020 г. с шест месеца бе удължен срокът на предоставяне на мобилните интегрирани здравно-социални услуги. Така, крайната дата за приключване на проекта е утрешната - 02.06.21 г.

  Източник: Asenovgrad.NET

  Facebook коментари

  Коментари в сайта

  Хороскоп за 14.06.2021

  Последни новини